Fler jämställdhetsreformer – tack!

Att både kvinnor och män, och både arbetare och tjänstemän, har trygga jobb med en lön som går att försörja sig på, är centralt för jämställdheten.

Fler jämställdhetsreformer – tack!

Arbetarkvinnor tjänar hälften av tjänstemannamän medborgarna i Sverige.

En arbetarkvinna i Västra Götalands län tjänar 20 430 kr mindre i månaden jämfört med en man i ett tjänstemannayrke. Det visar LO:s rapport Sveriges jämställdhetsbarometer.

– Där flest kvinnor arbetar är lönerna lägre och mer sammanpressade, än där flest män arbetar. Det handlar faktiskt inte om utbildning eller kompetens, det handlar inte om offentligt kontra privat, utan enbart om att kvinnors arbete värderas lägre än mäns och det är 2019 Sverige , säger Melisa Nilsson.

Att både kvinnor och män, och både arbetare och tjänstemän, har trygga jobb med en lön som går att försörja sig på, är centralt för jämställdheten. Det får konsekvenser på kvinnors och mäns fortsatta arbetsliv och hur tid, makt och pengar fördelas. På längre sikt leder detta till att många kvinnor får mycket låga pensioner. Kvinnor har betydligt sämre möjligheter att försörja sig livet ut än vad män har.

– Det här är inte okej. Vi har gemensamt skapat och bidragit till detta. Det innebär att orättvisor och skillnader fortsätter utvecklas om vi inte aktivt arbetar för att förändra dem, säger Katja Nikula.

SVT:s stora valundersökning, VALU, visade att jämställdhet – för första gången sedan undersökningen startade 1991 – rankades högt och fick en topplacering bland frågor som påverkat väljarnas partival.

Det måste gå hand i hand med insikten om att det finns mer jämlika och jämställda sätt att organisera samhället. För att nå en högre grad av jämställdhet för både arbetare och tjänstemän, är det betydelsefullt i vilken riktning den svenska familjepolitiska och arbetsmarknadsmodellen utvecklas.

När anställningsvillkoren har blivit mer osäkra är det framför allt kvinnor, följt av män, i arbetaryrken som har drabbats. Endast fyra av tio arbetarkvinnor har ett tryggt jobb i meningen en anställning som både är fast och på heltid. Motsvarande för män i arbetaryrken och kvinnor i tjänstemannayrken är ungefär sju av tio.

Hälsosamma och hållbara jobb är också viktigt för ekonomisk jämställdhet livet ut. I det perspektivet är det allvarligt att framför allt kvinnor – en tredjedel i både arbetar- och tjänstemannayrken – har jobb som snarast riskerar att leda till ohälsa. Det skulle behövas betydligt fler jobb som istället främjar en god hälsa.

För att alla ska kunna få en egen lön som det går att leva på måste anställnings- och arbetsvillkoren förbättras för kvinnor i allmänhet och i arbetaryrken i synnerhet. Den svenska arbetsmarknadsmodellen är viktig för jämlik jämställdhet.

Otryggheten i (kvinnodominerade) arbetaryrken måste minska. Tidsbegränsade anställningar ska endast användas om det finns objektiva skäl. Upprepade, på varandra följande, korta tidsbegränsade anställningar hos samma arbetsgivare ska inte vara tillåtna. Allmän visstidsanställning ska avskaffas.

Melisa Nilsson

Katja Nikula

facebook Twitter Email