Förhandlingsvinster för S i budget 2020

Här kan ni läsa en sammanfattning av det som S faktiskt fått igenom av vallöften i budget 2020!

Budgeten för 2020 innehåller många delar av det som vi Socialdemokrater gick till val på. Det rör sig om 30 vallöften som vi helt eller delvis uppfyller. Bland de viktigaste satsningarna finns följande:

· Resurstillskott till välfärden

· Pensionerna – förstärkt grundskydd i garantipensionen

· Mer pengar till polisen

Vi har fått igenom mycket socialdemokratisk politik. Här finns hela sammanställningen på de satsningar som finns med i budgeten och de vallöften som vi gick till val på.

1. Budgetsatsning: Exportstrategipengar

Vallöfte: ”Öka svensk export genom statliga satsningar som öppnar upp fler tillväxtmarknader, främjar investeringar, gör så att fler företag blir exportföretag och underlättar för så kallad systemexport av större infrastrukturprojekt.”

2. Budgetsatsning: Pengar till Almi

Vallöfte: ”Skapa förutsättningar för fler och växande små och medelstora företag genom att förbättra tillgången till finansiering”

3. Budgetsatsning: Pengar till Innovationsrådet

Vallöfte: ”Skapa förutsättningar för fler och växande små och medelstora företag genom att förbättra tillgången till finansiering, öka möjligheterna att bli världsledande inom digitalisering, automation och innovation, samt göra det enklare och tryggare att starta och driva företag”)

4. Budgetsatsning: Bygger ut Kunskapslyftet till 93 000 platser 2020 som sedan ökar än mer efterföljande år

Vallöfte: ”Inrätta minst 100 000 utbildningsplatser sammanlagt i hela landet inom Kunskapslyftet, höja kvaliteten i den högre utbildningen genom starkare forskningsanknytning, praktikmöjligheter och mer lärarledd tid, samt arbeta för att fler mår bra under sina studier och att fler vågar ta steget att börja studera”.

5. Budgetsatsning: Välfärdsmiljarder

Vallöfte: ”Satsa minst 20 välfärdsmiljarder för att göra de tiotusentals nyanställningar som krävs för att nå en mer världsledande välfärd.” Nästa år kommer ytterligare 5 miljarder till kommuner och landsting dvs ett steg till framåt enligt den utlovade trappan.

6. Budgetsatsning: Vi avsätter ytterligare 150 miljoner kronor för att snabba på utbyggnaden av bredband till hela landet.

7. Budgetsatsning: Fler servicekontor

Vallöfte: ”Skapa fler servicekontor som säkrar tillgången till statlig service i hela landet”

8. Budgetsatsning: Stora klimatsatsningar av exakt den typen som nu görs dvs Industrikliv, Klimatkliv, rent hav osv.

Vallöfte: ”Kraftigt öka de lokala klimatinvesteringarna, fortsätta att stödja industrins omställning till fossilfri produktion och investera i elvägar, laddstolpar och utbyggd cykel- och kollektivtrafik (..) Stärka miljöarbetet genom att minska mängden skadliga ämnen i vår mat och miljö, förbättra havsmiljön och fortsatt prioritera den biologiska mångfalden.”

9. Budgetsatsning: Även styrmedel för fler elbilar/ utökad bonusdel av bonus-malus

Vallöfte: ”Fortsätta ställa om fordonsflottan genom styrmedel för fler elbilar, mer biobränslen och andra förnybara bränslen

10. Budgetsatsning: Investeringsstöden

Vallöfte: ”Fortsätta med de största statliga investeringar i hyresrätter, studentbostäder och äldreboenden som genomförts på över 20 år, för att skapa fler bostäder med rimliga hyror som vanligt folk har råd med.”

11. Budgetsatsning: Svenska från dag ett, föräldralediga ska ges möjlighet att lära sig svenska, etableringsjobb

Vallöfte: ”Skapa fler och snabbare vägar in i jobb, med särskilda insatser riktade mot utrikes födda kvinnor och införa etableringsjobb som kombinerar utbildning och arbete för nyanlända och långtidsarbetslösa i linje med överenskommelsen mellan LO, Svenskt Näringsliv och Unionen”

12. Budgetsatsning: Fler förvarsplatser och mer pengar till migrationsdomstolar

Vallöfte: ”Säkerställa att ett avslag på en asylansökan också innebär att den som saknar asylskäl lämnar landet”)

13. Budgetsatsning: Lärarassistenter 500 miljoner

14. Budgetsatsning: Genomför ett professionsprogram för läraryrket

Vallöfte: ”Höja kvaliteten i lärarutbildningarna med fler lärarledda timmar och stärkt koppling mellan teori och praktik, göra det lättare för akademiker att välja läraryrket, samt öka möjligheten att jobba på en skola och studera till lärare parallellt”

15. Budgetsatsning: Skolkommissionen – omriktning av medel

Vallöfte: ”Göra miljardinvesteringar för en mer jämlik förskola och skola”

16. Budgetsatsning: Tekniksprånget, som är möjlighet till praktik efter gymnasiet för att locka till ingenjörsutbildningen, men obs bara 15mnkr

Vallöfte: ”Stärka verksamheter som väcker och fördjupar elevers intresse för matematik, teknik och naturvetenskap”

17. Budgetsatsning: BUP

Vallöfte: ”Skapa ett brett stöd till unga som mår dåligt genom en satsning på elevhälsan, snabbare väg till behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin, och starkare stöd vid självmordstankar.”

18. Budgetsatsning: Pensionärsskatten

Vallöfte: ”Avskaffa den sista resten av den orättfärdiga skillnaden i beskattning mellan lön och pension till 2020”. Se längst ner på den här sidan vad problemet är med den sägningen: https://www.regeringen.se/artiklar/2019/06/om-sankt-skatt-for-personer-over-65-ar-2016-2019/

19. Budgetsatsning: Grundskyddet pensionärerna. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/01/hojd-garantipension-och-hojt-bostadstillagg-for-pensionarer/

Vallöfte: ”Högre pensioner. Sveriges pensioner är för låga. De som jobbat och slitit för att göra kommande generationers liv möjliga förtjänar hela samhällets respekt – och en större ekonomisk trygghet.”

20. Budgetsatsning: Välfärdsfusk och skolkommissionspengar

Vallöfte: ”Förstärka kampen mot den organiserade och systematiska brottsligheten som är riktad mot våra välfärdssystem. Skapa ordning och reda i svensk skola genom att införa en ny skolpeng som fördelar resurser utifrån behov”) (”Öka insatserna mot skattefusk, både nationellt och genom internationella samarbeten, samt förstärka kampen mot den organiserade brottsligheten riktad mot våra välfärdssystem.”

21. Budgetsatsning: Bankskatten

Vallöfte: ”Värna Sveriges starka offentliga finanser. Reformer genomförs i den takt som ekonomin tillåter och med hänsyn till det finanspolitiska ramverket. Beskattningen ska höjas för storbanker och de som tjänar absolut mest på kapital.”

22. Budgetsatsning: Ökade insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck och mot mäns våld mot kvinnor

Vallöfte: ”öka insatserna mot hedersrelaterat våld och förtryck”

23. Budgetsatsning: LSS – pengar till sondmatning, bilstöd, assistans, ombud flytt

Vallöfte: ”Säkerställa att den personliga assistansen och assistansersättningen präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet. Pengarna ska gå till assistans, inte aggressiv marknadsföring och vinst. Alla som har rätt till stöd ska få den hjälp de behöver.”

24. Budgetsatsning: Strategin för att stärka rättigheterna för HBTQ-personer fortsätter och kompletteras med en handlingsplan med nya insatser som finansieras genom detta tillskott.

Vallöfte: ”Höja kompetensen hos skol-, vård- och socialtjänstpersonal för att bättre kunna stödja HBTQ-personer, samt modernisera lagstiftningen för att underlätta för stjärnfamiljer och olika familjekonstellationer.”

25. Budgetsatsning: Medel för hågkomstresor, nationell plan mot rasism, förintelsekonferens, strategi för att stärka HBTQ-personers rättigheter

Vallöfte: ”Prioritera arbetet mot hatbrott och minoritetsgruppers säkerhet, utreda ett förbud mot rasistiska organisationer och deltagande i sådana organisationer, samt stärka insatserna mot antisemitism, våldsbejakande extremism, hat mot HBTQ-personer och rasistisk diskriminering i arbetslivet.”

26. Budgetsatsning: Kulturen –kulturskola och fri entré – om än ännu inte till regionala museer utan endast statliga

Vallöfte: ”Införa fri entré till regionala muséer i hela landet, höja stödet till kulturverksamheter, satsa på kultur och musikskolor, bibliotek och den svenska filmen runt om i Sverige, samt upprätta fler mötesplatser fria från kommersiella intressen.”

27. Budgetsatsning: Att stärka polisen, kriminalvården och hela rättskedjan inkl SIS-platser

Vallöften: ”Öka antalet polisanställda med 10 000 till år 2024.” ”förstärka hela rättskedjan genom mer resurser till kriminalvården, åklagarna och domstolarna”, Gå in med insatser redan i tidig ålder, samt se till att fler brottsaktiva ungdomar omhändertas och att antalet slutna ungdomsvårdsplatser byggs ut.”

28. Budgetsatsning: Insatser för att främja genomförandet av FN:s nedrustningsavtal samt stärkt svensk expertkompetens inom nedrustningsområdet, 15miljoner.

Vallöfte: ”Arbeta för avspänning, icke-spridning av kärnvapen, medling och dialog, verka för försvaret av demokratin samt bidra till internationella FN-insatser för att skapa stabilitet i konfliktdrabbade regioner.”

29. Budgetsatsning: Ytterligare försvarsförstärkning 5mdr 2022

Vallöfte: ”Förstärka Sveriges militära förmåga och bygga ett modernt totalförsvar med en utvecklad ledning och samordning mellan militärt och civilt försvar.”

30. Budgetsatsning: 20 miljoner för 2020 satsas på livslångt idrottande. 20 miljoner för att bryta äldres ensamhet

Vallöfte: ”Öka stödet till pensionärsorganisationerna, göra ett handslag med folkrörelserna för att motverka äldres ensamhet, satsa på livslångt idrottande och friluftsliv – och ge varje äldre människa rättigheten att gå ut varje dag.”

 

facebook Twitter Email