Politisk överenskommelse mellan S, C, ST, V, MP för mandatperioden 2019-2022.

- Vi har träffat en överenskommelse som bygger på nuvarande och tidigare politiskt samarbete, och som minoritetsstyre är vi ödmjuka för att få igenom våra politiska förslag säger Morgan Andersson, (S). Det handlar om att bygga en så stor koalition som möjligt. 

Stenungsund får ett brett samarbetsstyre!

Fem partier presenterar idag det starkaste och bredaste samarbetsstyret i Stenungsunds historia. Tillsammans kommer Socialdemokraterna, Centerpartiet, Stenungsundspartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att styra skutan 2019-2022.

Samstyret får 25 av 51 mandat i kommunfullmäktige och är den största möjliga konstellationen utifrån valresultatet. Våra partier är överens om att verka för Stenungsundsbornas bästa genom att vår politiska gärning skall vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar samt genomsyras av kommunens ledord helhet, öppenhet, delaktighet och insyn.
 -Vi har träffat en överenskommelse som bygger på nuvarande och tidigare politiskt samarbete, och som minoritetsstyre är vi ödmjuka för att få igenom våra politiska förslag säger Morgan Andersson, (S). Det handlar om att bygga en så stor koalition som möjligt. 

– Vi har alla gått till val på att vara lyhörda för våra väljares behov och önskningar. Nu har vi arbetat igenom våra respektive viljor och landat i samsyn i flera frågor vilka vi starkare kan att driva tillsammans i en gemensam plattform, säger Arne Olsson, (C). 

– Vi har enats om en bra grund för Stenungsunds utveckling de kommande fyra åren säger Helena Järpsten, (ST).  Vi har ett nytt politiskt landskap att förhålla oss till, och detta är den lösning som bäst och bredast tar hänsyn till flest väljare i kommunvalet. 

-I det här samarbetet har vi de bästa förutsättningarna att nå framgång i våra gemensamma sakfrågor än i någon annan tänkbar konstellation säger Emma Ramhult, (V). Här finns även ett starkt och stabilt ledarskap. 

-Samarbete är A och O, och vi hade inte kunnat gå framåt utan denna överenskommelse, säger Jimmy Löfgren, (MP).  Detta ger oss möjlighet att vara med och ta ansvar för den fortsatta utvecklingen i vår kommun.

15 punkter utgör grunden för vårt samarbete och vi är överens om hur de politiska posterna ska fördelas, t.ex:

Att kommunfullmäktiges ordförande utses av socialdemokraterna och att Centerpartiet och Vänsterpartiet delar   på 1 vice ordförandeskapet i 2 år vardera under mandatperioden, med start Centerpartiet.

Att kommunstyrelsens ordförande utses av Socialdemokraterna och att Stenungsundspartiet och Centerpartiet på delar på posten som kommunstyrelsens 1 vice ordförande i 2 år vardera under mandatperioden, med start Stenungsundspartiet.

 

Politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Stenungsundspartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet för mandatperioden 2019-2022.

Vår politiska gärning ska verka för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet samt genomsyras av kommunens ledord helhet, öppenhet, delaktighet och insyn.

Vi är överens om följande punkter

 • Vi ska verka för att under mandatperioden ha en bibehållen skattesats samt under en treårsperiod ha ett överskott i bokslutet på 1,5 %.
 • Vi vill att vi blir fler invånare i Stenungsund och enligt Vision 2035 ska kommunen öka med 9.000 personer, vilket ställer krav på byggnation och nya trafiklösningar. Vår utgångspunkt vid stadsplanering och byggnation är att i första hand gynna fotgängare, därefter cyklister och sist bilister.
 • För att bli fler invånare i Stenungsund och för att ge våra unga möjlighet att bo kvar i kommunen när de flyttar hemifrån, behövs fler bostäder. Idag råder brist på alla boendeformer och vi ser framförallt ett behov av fler hyresrätter. Vi ska verka för att byggnation sker i hela kommunen och att principen 1/3 ska gälla: hyresrätt, bostadsrätt och egenrätt.
 • Utifrån bostadsförsörjningsprogrammet ska vi verka för att ha en uppdaterad bostadsförsörjningsplan som ger en samlad bedömning av behovet.
 • Vi ska verka för att kommande detaljplaner präglas av enkelhet och så få kommunala regler som möjligt utöver vad lagen föreskriver på området.
 • Vi vill att alla delar av kommunen utvecklas för att möta respektive områdes behov utifrån sina förutsättningar. Vi ska verka för att det finns både kommunal och privat verksamhet i såväl tätort som landsbygd.
 • Med fler invånare kommer Stenungsund att få fler kommunanställda medarbetare. Vi ska ha en plan för en god personalförsörjning. För att kommunen ska vara en attraktiv arbetsplats ska vi vara en god arbetsgivare som ser till att det finns bra förutsättningar för att människor ska kunna må bra och prestera bra. Det systematiska arbetsmiljöarbetet och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är viktig och samverkan mellan kommunstyrelsen och den fackliga organisationen ska bli starkare.
 • Föreningsliv, stiftelser och idéburen verksamhet är grundstenar i det förebyggande folkhälsoarbetet både som skapande av samhällsgemenskap, delaktighet och sammanhang för individen. Stenungsund har ett rikt utbud inom många områden för såväl unga som äldre vilket vi ska värna. Mer samarbete är en investering i folkhälsa och därför ska vi utöka kommunens stöd och arbeta för att skapa bra och rättvisa förutsättningar för dessa verksamheter att växa och utvecklas. Vi kan t.ex. utveckla kommunen tillsammans med civilsamhället genom idéburet offentligt partnerskap: IOP.
 • Vi ska satsa mer på förebyggande arbete för att våra ungdomar ska må bra och ska verka för att det finns en stark fungerande samverkan mellan parter som spelar en avgörande roll t.ex. kommuner, polis och räddningstjänst. Vi ska även verka för att det i dialog med ungdomarna skapas bra platser för dem att naturligt träffas på.
 • Skolan ska ha de resurser som behövs för att skapa en god studiemiljö och uppnå målen om godkända betyg. Alla skolor ska ha förutsättningar att bedriva en god likvärdig skolgång där varje elev utifrån sina egna förutsättningar har möjlighet att nå sin fulla potential och sina mål. Elevhälsoarbetet är en avgörande faktor.
 • Kommunen ska leverera välfärdstjänster av hög kvalitet till gagn för våra kommuninvånare. Olika driftsformer är medlet för att nå målet. Viktiga möjliggörare är kvalitetssäkring, kravställarna, utvärdering och uppföljning.
 • Vi ska arbeta mer proaktivt med vår demografiska utveckling för att med god framförhållning och helhetsperspektiv möta framtida behov och hitta synergier för våra kommunala verksamhetslokaler.
 • Vi vill att nyanlända snabbt skall etableras i vår kommun och från start känna sig som Stenungsundsbor. Vi ska verka för att tillhandahålla praktikplatser för snabbare språkinlärning samt ge stöd till nyanlända i kontakt med arbetsgivare i kommunen. För att snabbare komma i egen försörjning behöver t.ex. yrkesutbildningar med språkstöd matcha den kompetens våra företag efterfrågar.
 • För att tillvarata den kraft och innovation som finns på en föränderlig arbetsmarknad ska kommunen ta en aktiv roll i samverkan med näringslivet och skapa förutsättningar för en god ekonomisk utveckling för kommunen och våra kommuninvånare.
 • Vi ska stärka det strategiska miljöarbetet i kommunen och arbeta för att utvecklas inom områden vilka kommunens miljömätning identifierar.

Stenungsund den 16 oktober 2018

Kontaktperson:

Morgan Andersson ordförande

0768-98 39 59

facebook Twitter Email